Αντιδιαβρωτικά – Συστήματα Προστασίας

  • Συστήματα Αποκονίασης
  • Αντιφθοροποιές και Αντικολλητικές Επενδύσεις Επιφανειών, Σιλό, Χοανών, Δεξαμενών
  • Αντιδιαβρωτικές Προστασίες με Βαφές ή Επενδύσεις
  • Επενδύσεις Μύλων, Φορτηγών, Κάδων Εκσκαφέων, Βιολογικών Καθαρισμών
  • Επισκευές με Ψυχρή Μέθοδο Στεγανών Πλοίων
  • Συγκολλήσεις Ελαστικών Μεταφορικών Ταινιών με Λινά ή Συρματόσχοινα
  • Επισκευές Ελαστικών Μεταφορικών Ταινιών με Λινά ή Συρματόσχοινα με Ψυχρή ή Θερμή Μέθοδο
  • Αντιφθοροποιές Επιστρώσεις με Επισκληρυμένα Μέταλλα