Xhunto Elastike - Shnek - Vibratorë

  • Elementë Elastikë për Xhunto, Hallka Lidhëse për Zinxhirë, Susta, etj…
  • Transportierë me Shnek të Kompletuar
  • Govata për Transportierë Vertikal ose me Kënd
  • Shnekë dhe Flatra
  • Valvula Flutur dhe me Gjuhëz plus Rregullator
  • Vibratorë Monofazë dhe Trefazorë Pneumatike dhe Hidraulike
  • Membrana Vibruese dhe Tubo Fleksibël për Qëllime Industriale