Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία μας ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στις εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, εμπόριο, βιομηχανικών ειδών μετάδοσης κίνησης, κοπή, συγκόλληση, επεξεργασία, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών ταινιών, ιμάντων και συστημάτων κίνησης. Με εφαλτήριο την αξιοπιστία που έχει καταφέρει η εταιρία να εδραιώσει όλα αυτά τα χρόνια και σταθερό γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, με ταυτόχρονη πλήρη εναρμόνιση της με τις Νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου στηριζόμενη στην εμπειρία του προσωπικού της και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, τα οποία αποτελούν και τα δυνατά της σημεία.

Η Διοίκηση της ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση της με την κείμενη νομοθεσία με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η επιχείρηση.

Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

Ότι η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας
 • Για την συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και την επίτευξη τους
 • Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς την κατεύθυνση αυτή
 • Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η επιχείρηση σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015
 • Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΣΔ

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της Πολιτικής είναι:

 • H δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
 • H απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Διεθνών Προτύπων που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης ο καθορισμός στόχων ποιότητας και η συστηματική παρακολούθηση και ανασκόπηση της υλοποίησής τους
 • H επικοινωνία και η ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα Ποιότητας ο έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει
 • H συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών μας, του προσωπικού μας και των συνεργατών μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και του εργασιακού περιβάλλοντος και
 • H λήψη οργανωτικών και προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

koumakis